Werkwijze

Een dieetadvies is voor veel mensen ingrijpend. Het niet meer ‘gewoon’ kunnen of mogen eten is een aanzienlijke inbreuk op het dagelijkse leef- en eetpatroon. Het is vaak moeilijk om daar op eigen kracht verandering in aan te brengen. De diëtist kan hierbij een stimulerende rol spelen. Bij de behandeling gaat de diëtist uit van uw leefomstandigheden. Dit aansluiten op de leefwijze is belangrijk voor het volhouden van het dieet en om het gewenste resultaat te behalen. Elke patiënt is anders, elke leefwijze is anders. De diëtist levert maatwerk.

Behandeling

In het eerste consult wordt gestreefd naar een goed inzicht in individuele wensen, voedingsgewoonten en omstandigheden. Dit eerste consult duurt in het algemeen één tot anderhalf uur. Op basis van dit gesprek wordt een behandelplan op maat opgesteld. De frequentie en duur van vervolgconsulten zijn afhankelijk van individuele vorderingen en wensen. Een vervolgconsult duurt gemiddeld vijftien tot dertig minuten. Het behandelplan kan, indien nodig elk moment worden aangepast.
De duur van de bahandeling is afhankelijk van de diagnose waarmee u komt en uw persoonlijke wensen. Het aantal en de duur van de vervolgconsulten zal in overleg met u worden afgesproken. U bent altijd vrij om met de begeleiding te stoppen.

Privacy

De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften persoonsregistratie. De verwijzende arts of specialist wordt op de hoogte gehouden middels een begin- en eindrapportage. Soms samengevat in een eenmalige rapportage. U heeft te allen tijde recht op inzage in uw dossier. Informatie wordt uitsluitend met uw toestemming doorgegeven aan mede behandelaars, partner, familie of vrienden.

Kwaliteit

De diëtist is een paramedisch beroep en de titel diëtist is wettelijk beschermd onder de Wet BIG. Daarnaast is de diëtist opgenomen in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Dit register stelt eisen aan de werkwijze, het deelnemen en voltooien van geaccrediteerde bij- en nascholingen en stelt inrichtingseisen aan praktijkruimte.

Additionele dienstverlening

De praktijk is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Ook kan een consult telefonisch of via e-mail plaatsvinden. Tevens is een huisbezoek mogelijk.

Voorwaarden

Consulten zijn uitsluitend op afspraak. Dit kan via de telefoon of via het contactformulier. De uiteindelijke afspraak wordt altijd telefonisch of via mail bevestigd. Bij verhindering dient u tenminste 24 uur van te voren af te zeggen, anders wordt een consulttarief in rekening gebracht. De rekening van een niet nagekomen afspraak kan niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend; deze dient u zelf te betalen.

Rechten en plichten

De basis van de samenwerking diëtist en patiënt is vastgelegd in de Modelregeling Diëtist-Patiënt. Deze modelregeling is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NP/CF).

Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is in principe resultaat gericht, echter zonder dat het resultaat gegarandeerd kan worden. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

Klachten

Als U klachten heeft bespreekt u deze eerst met mij persoonlijk. Komen we er niet uit dan kan u als cliënt terecht bij:
Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP)
p/a Nederlands Paramedisch Instituut,
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
tel. 033 4216189
www.paramedisch.org